دوشنبه, 10 بهمن 1401  
برگزارکنندگان
حامیان کنفرانس
محل برگزاری کنفرانس

تبريز -  بلوار دکتر حسابی بسمت میرداماد - میدان دکتر حسابی – اول خیابان ویلا شهر – مرکز فنی حرفه ای شماره 3